Patakaran sa etika

Code ng etika

Inaprubahan ng National Congress of Professional Journalists ang CODE OF ETHICS:

Ang Code of Ethics ng mamamahayag, na nagtatatag ng mga patakaran kung saan ang pagganap ng propesyonal ay dapat isailalim sa kanyang relasyon sa komunidad, kasama ang mga mapagkukunan ng impormasyon at sa mga mamamahayag. Mula sa kanan hanggang sa impormasyon

Artikulo 1 - Ang pag-access sa impormasyon sa publiko ay isang wastong likas sa kondisyon ng buhay sa lipunan, na hindi mapigilan ng anumang uri ng interes.

Art 2 - Ang pagsisiwalat ng impormasyon, tumpak at tama, ay tungkulin ng paraan ng pagsisiwalat ng publiko, anuman ang katangian ng pag-aari nito.

Art 3 - Ang impormasyong isiniwalat ng pampublikong media ay gagabayan ng aktwal na paglitaw ng mga katotohanan at magkakaroon ng layunin ng sosyal at kolektibong interes.

Art 4 - Ang paglalahad ng impormasyon ng publiko, pribado at pribadong institusyon, na ang mga aktibidad ay may epekto sa buhay sa lipunan, ay isang obligasyong panlipunan.

Art 5 - Ang direkta o hindi tuwirang sagabal sa libreng pagsisiwalat ng impormasyon at ang aplikasyon ng censorship o self-censorship ay isang krimen laban sa lipunan.

Propesyonal na Pag-uugali ng mamamahayag

Art 6 - Ang pagsasagawa ng propesyon ng mamamahayag ay isang aktibidad ng isang panlipunang katangian at ng pampublikong layunin, napapailalim sa Kodigo ng Etika.

Artikulo 7 - Ang pangunahing pangako ng mamamahayag ay ang katotohanan ng mga katotohanan, at ang kanyang gawain ay ginagabayan ng tumpak na pagsisiyasat ng mga kaganapan at ang kanilang tamang pagsisiwalat.

Art. 8 - Sa tuwing itinuturing niyang tama at kinakailangan, mapangangalagaan ng mamamahayag ang pinagmulan at pagkakakilanlan ng kanyang mga mapagkukunan ng impormasyon.

Artikulo 9 - Tungkulin ng mamamahayag:

- Isiwalat ang lahat ng mga katotohanan na may interes sa publiko;
- Labanan para sa kalayaan ng pag-iisip at pagpapahayag;
- Ipagtanggol ang libreng ehersisyo ng propesyon;
- Pagpapahalaga, pagpaparangal at pagpaparangal sa propesyon;
- Ang salungat na pagkakapareho, authoritarianism at pang-aapi, pati na rin ang pagtatanggol sa mga alituntunin na ipinahayag sa Universal Declaration of Human Rights;
- Pagsamahin at itinuligsa ang lahat ng mga anyo ng katiwalian, lalo na kapag na-ehersisyo sa layunin ng pagkontrol ng impormasyon;
- Igalang ang karapatan ng mamamayan sa privacy;
- Prestige ang kinatawan at demokratikong mga nilalang ng kategorya;

Art. 10 - Ang mamamahayag ay hindi maaaring:

- Tanggapin ang alok ng bayad na trabaho nang hindi sang-ayon sa sahig ng suweldo ng kategorya o sa isang mesa na naayos ng iyong entidad sa klase;
- Isumite sa mga patnubay na salungat sa tamang pagsisiwalat ng impormasyon;
- biguin ang pagpapahayag ng mga magkakaibang opinyon o maiwasan ang libreng debate;
- Sang-ayon sa pagsasagawa ng pag-uusig o diskriminasyon para sa panlipunan, pampulitika, relihiyoso, lahi, sex at sekswal na oryentasyong sekswal;
- Mag-ehersisyo ng journalistic coverage, ng ahensya kung saan siya nagtatrabaho, sa publiko at pribadong mga institusyon kung saan siya ay isang empleyado, tagapayo o empleyado. Ang Propesyonal na Pananagutan ng mamamahayag

Art. 11 - Ang mamamahayag ay may pananagutan sa lahat ng impormasyong ibinahagi niya, hangga't ang kanyang trabaho ay hindi binago ng mga ikatlong partido.

Art. 12 - Sa lahat ng kanyang mga karapatan at responsibilidad, ang mamamahayag ay magkakaroon ng suporta at suporta mula sa mga nilalang na kumakatawan sa kategorya.

Art. 13 - Dapat iwasan ng mamamahayag na isiwalat ang mga katotohanan: - Sa pamamagitan ng isang interes sa personal na pabor o pakinabang sa ekonomiya; - Morbid sa character at salungat sa mga halaga ng tao.

Art. 14 - Ang mamamahayag ay dapat: - Laging makinig, bago isiwalat ang mga katotohanan, sa lahat ng mga tao na ang layunin ng hindi pinag-iakusa na mga akusasyon, na ginawa ng mga third party at hindi sapat na ipinakita o napatunayan; - Tratuhin ang lahat ng mga taong nabanggit sa impormasyong isiniwalat mo nang may paggalang.

Art. 15 - Dapat pahintulutan ng mamamahayag ng karapatang tumugon sa mga taong kasangkot o nabanggit sa kanyang artikulo, kapag ipinakita ang pagkakaroon ng mga pagkakamali o kawastuhan.

Art. 16 - Kailangang magsikap ang mamamahayag para sa paggamit ng pambansang soberanya, sa aspeto sa politika, pang-ekonomiya at panlipunan, at para sa paglaganap ng kalooban ng karamihan ng lipunan, na iginagalang ang mga karapatan ng mga menor de edad.

Art. 17 - Dapat mapanatili ng mamamahayag ang pambansang wika at kultura. Application ng Code of Ethics

Art. 18 - Ang mga paglabag sa Code of Ethics ay susuriin at susuriin ng Komite sa Etika.

1 ° - Ang Komite ng Etika ay mahalal sa General Assembly ng kategorya, sa pamamagitan ng lihim na balota, espesyal na tinawag para sa hangaring ito.
2 ° - Ang Komite ng Etika ay magkakaroon ng limang kasapi na may mandato na kasabay nito sa lupon ng mga direktor ng unyon.

Sining 19 - Ang mga mamamahayag na hindi sumunod sa Kodigo ng Etika ay unti-unting sumasailalim sa mga sumusunod na parusa, na mailalapat ng Komite sa Etika:

- Mga kasapi ng unyon, pagmamasid, babala, pagsuspinde at pagbubukod mula sa pagiging kasapi ng unyon;
- Sa mga di-miyembro, pagmamasid sa publiko, pansamantalang pagpahamak at tiyak na impediment upang sumali sa pagiging kasapi ng unyon.

Sole Parapo - Ang pinakamataas na parusa (pagbubukod mula sa pagiging kasapi, para sa mga miyembro ng unyon, at tiyak na impediment ng pagsali sa pagiging kasapi para sa mga di-unyon na miyembro), maaari lamang mailapat pagkatapos ng isang referendum ng General Assembly na espesyal na tinawag para sa hangaring ito.

Art 20 - Sa inisyatiba ng sinumang mamamayan, mamamahayag o hindi, o apektadong institusyon, ang nakasulat na representasyon at pagkakakilanlan ay maaaring idirekta sa Etika Committee, upang ang pagkakaroon ng paglabag na ginawa ng isang mamamahayag ay maaaring matukoy.

Sining 21 - Kapag natanggap na ang representasyon, ang Komite ng Etika ay magpapasya sa makatuwirang pagtanggap nito o, kung kapansin-pansin na hindi katanggap-tanggap, ay matukoy ang pag-file, na isasapubliko ang desisyon nito, kung kinakailangan.

Art. 22 - Ang aplikasyon ng parusa ay dapat unahan ng isang naunang pagdinig ng mamamahayag, object of representation, sa ilalim ng parusa ng walang bisa.

1 ° - Ang pagdinig ay dapat na mapagsulat sa pamamagitan ng pagsulat, sa pamamagitan ng Komite ng Etika, sa pamamagitan ng isang sistema na nagpapatunay na natanggap ang kaukulang notification, at magaganap sa loob ng sampung araw mula sa takdang petsa ng pareho.
2 - Ang mamamahayag ay maaaring magsumite ng isang nakasulat na tugon sa loob ng term ng nakaraang talata o ipakita ang kanyang mga dahilan nang pasalita, sa pagdinig.
3 - Ang pagkabigo ng mamamahayag na obserbahan ang mga deadlines sa artikulong ito ay nagpapahiwatig ng pagtanggap sa mga term ng kinatawan.

Artikulo 23 - May tugon man o hindi, ipapasa ng Ethics Committee ang desisyon nito sa mga partido na kasangkot, sa loob ng isang minimum na panahon ng sampung araw, binibilang mula sa petsa na itinakda para sa pagdinig.

Art. 24 - Ang mga mamamahayag na naapektuhan ng babala at mga parusa ng suspensyon ay maaaring mag-apela sa General Assembly, sa loob ng isang maximum na panahon ng sampung magkakasunod na araw, mula sa pagtanggap ng abiso. Sole Talata - ang may-akda ng representasyon ay ginagarantiyahan ang karapatang mag-apela sa Pangkalahatang Pagpupulong, sa loob ng sampung araw, bilangin mula sa pagtanggap ng abiso, kung hindi siya sumasang-ayon sa desisyon ng Ethics Committee.

Art. 25 - Ang kilalang-kilala na balak na saktan ang mamamahayag, na ipinahayag sa kaso ng representasyon nang walang kinakailangang pundasyon, ay magiging bagay ng pampublikong pagsisi laban sa may-akda nito.

Art. 26 - Ang kasalukuyang Code of Ethics ay magkakabisa pagkatapos ng pagpapatibay ng General Assembly ng mga mamamahayag, na espesyal na tinawag para sa layuning ito.

Art. 27 - Ang anumang pagbabago ng Code na ito ay maaari lamang gawin sa National Congress of Journalists, sa pamamagitan ng isang panukalang nilagdaan ng hindi bababa sa 10 delegasyon na kumakatawan sa Unibersidad ng mga mamamahayag.

Legal - Lawyer: Raphael Guilherme da Silva - OAB / SP Sa ilalim ng Hindi. 316.914.

CNPJ - 28.872.542 / 0001-73 - Brazil.

Alinsunod sa na may Artikulo 46, Ako Batas 9610 / 98 e Batas # 5.250 ng Pebrero 9 ng 1967.
Freedom of the Press Law - Batas 2083 / 53 | Batas # 2.083, 12's Nobyembre 1953.